Ceník

Platí se vždy v hotovosti na konci každé konzultace. Po domlumě se stálými klienty je možné platit také převodem na bankovní účet. Platební karty nepřijímám.

Pokud se na domluvenou hodinu a den nemůžete dostavit
, je nutné se ústně (telefonicky) omluvit, nejpozději 24h před začátkem konzultace. V případě, že se tak nestane, požaduji konzultaci zaplatit v plné výši. Toto pravidlo samozřejmě platí i pro mě. Když se nedostavím v určený den a hodinu bez předem avizované omluvy, získáte další hodinu konzultace zdarma.


Číslo bankovního účtu: 2500976594 / 2010

Individuální konzultace
Osobní setkání  - 50 min. 1200 Kč
On-line konzultace (telefon, Skype, FaceTime) - 50 min. 1200 Kč
Rodinná konzultace
Osobní setkání - 50 min. 1600 Kč
Osobní setkání - 90 min. 2200 Kč
Administrativa
Výstupní zpráva 1200 Kč

 

 
Dohoda o spolupráci

Dlouhodobé zakázky

Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem podle oboustranných možností.  Ideálně bychom se měli setkávat pravidelně 1x týdně až 1x za 14 dní. U rodinné terapie 1x měsíčně. Pokud klient musí přerušit dlouhodobou zakázku, např. z důvodu vycestování, oznámí to terapeutovi nejpozději dva týdny před začátkem přerušení.

 

Zásada důvěrnosti

Všechny informace, které terapeut v průběhu terapie o klientovi získá, považuje terapeut za důvěrné. Terapeut nesděluje (pokud není s klientem domluven jinak) informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným. Pokud by chtěl terapeut publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku nebo knižně, udělá tak jenom s písemným souhlasem klienta. Tyto zásady platí i neomezenou dobu po ukončení terapie. Terapeut si vyhrazuje právo diskutovat průběh terapie s kolegy v rámci intervizí anebo v supervizi. V těchto případech zůstane klient anonymní.

 

Hranice terapeutického vztahu

Terapeutický vztah je vymezený účelem, prostorem a časem. Terapeut a klient(-ka) se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu. Vztah mezi terapeutem a klientem je vymezený účelem setkávání. Nejedná se tedy o vztah kamarádský, partnerský, ani milenecký. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie.

 

Začátek a konec terapeutických a poradenských sezení

Na začátku terapie se klient a terapeut domluví na zakázce: na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout. Obsah zakázky je možné v průběhu terapie doplňovat a měnit. Konec terapie: klient má právo kdykoliv od spolupráce odstoupit. V případě dlouhodobé terapie se však zavazuje své rozhodnutí v předstihu oznámit svému terapeutovi.